UPDATE 11/05 - Diensten voor de afvalophaling en -verwerking zijn noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

COVID-19: Regering erkent recyclage als cruciale sector en essentiële dienst

Onze sector behoort tot cruciale sectoren en essentiële diensten

De Federale Regering heeft beslist om de afval- en recylagesector te erkennen als een kritische sector. Minister Pieter De Crem stelt in zijn Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dat "de diensten voor de afvalophaling en -verwerking" behoren tot "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking".

Dit wil zeggen dat bedrijven in onze sector niet vallen onder de verplichting om te sluiten en in telewerk te voorzien. Bedrijven en diensten in onze sector "zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerk en de regels van social distancing toe te passen".

 

Ministerieel besluit maatregelen
UPDATE 24/03 - nieuw ministerieel besluit van 23 maart 2020

In het besluit van 18 maart 2020, worden helaas de paritaire comités 121 en 142 niet vermeld. We hebben dit aangekaart bij de bevoegde diensten. We gaan er zolang van uit dat de algemene beschrijving ("afvalophaling en -verwerking") voorrang heeft op de opsomming van de paritaire comités.

Gisteren heeft Minister De Crem zijn besluit aangepast. PC 121 is nu wel opgenomen, weliswaar met de vermelding “beperkt tot de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten”. PC 142 werd nog steeds niet opgenomen.

 

We hebben dit verzoek doorgegeven aan de intersectorale federaties en aan de drie gewesten, zodat de lijst kan worden aangepast om PC 142 en 121 (ook voor afvalinzameling bij bedrijven ongeacht ze behoren tot een cruciale sector of niet) toe te voegen. De gewesten geven deze informatie momenteel door aan de federale regering. We houden jullie op de hoogte.

UPDATE 03/04 - nieuw ministerieel besluit van 3 april 2020

Op onze vraag heeft de minister van binnenlandse zaken aan de lijst nu ook PC 142 en 121 (ook voor afvalinzameling bij bedrijven ongeacht ze behoren tot een cruciale sector of niet) toegevoegd.

UPDATE 04/05 - nieuw ministerieel besluit van 30 april 2020

Een nieuw ministerieel besluit van 30 april wijzigt het ministerieel besluit van 23 maart. Hierdoor kunnen niet-essentiële bedrijven weer aan het werk gaan door de nodige preventieve maatregelen te nemen (zie artikel 2 van het MB). De essentiële sectoren (waaronder afvalinzameling en -verwerking) kunnen ook blijven werken door de eerder genomen maatregelen te behouden en eventueel inspiratie te putten uit de generieke gids (artikel 3 van het MB; voor de generieke gids zie ook hier). Daarnaast hebben de sociale partners van de paritaire subcomités voor recuperatie (PSC 142) een sectorale gids opgesteld met enkele specifieke aanbevelingen voor de Belgische afvalverwerkings- en recyclagesector (zie ons artikel hier).

 

Update 11/05 - nieuw ministerieel besluit 8 mei 2020

Met het ministerieel besluit van 8 mei 2020 vervaagt het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële sector iets meer. Voortaan kunnen alle ondernemingen (behalve enkele contactberoepen (bijvoorbeeld kapper) en bepaalde sectoren: cultuur, horeca, sport etc.) niet alleen weer aan de slag (sinds 4 mei cfr MB van 30 april) maar ze kunnen ook hun deuren heropenen voor particulieren die aan bepaalde regels voldoen:

—Eén klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;

— Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;

— De onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten.

Er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.”

Er wordt ook verwacht dat "Winkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren."

De ondernemingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van deze te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Deze en andere preventieve maatregelen zijn te vinden in de Gids voor de opening van de handel op de site van de FOD Economie : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-tips-voor-het

 

Ministerieel besluit 8 mei

 

Ontwerpattest

Mochten medewerkers van jouw onderneming een bewijsstuk vragen dat ze tijdens werk-werk-verplaatsingen of tijdens woon-werk-verplaatsingen zouden kunnen voorleggen aan controlerende instanties, kan u onderstaand ontwerpattest hiervoor gebruiken. Het staat je uiteraard vrij om dit aan de specifieke situatie van jouw onderneming aan te passen. Het blijft evenwel steeds de exclusieve en autonome bevoegdheid van de betrokken personeelsverantwoordelijke om in te schatten en te beslissen of een concrete medewerker essentieel is voor de goede bedrijfsvoering.

FacebookTwitterLinkedin