Privacyverklaring

Artikel 1. Algemeen

Denuo hecht veel belang aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Denuo, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en andere diensten, en over de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

Artikel 2. Verwerken van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.1 Informatie die u ons verstrekt

Als betrokkene kunt u ons informatie verstrekken in onderstaande gevallen:

 • Nieuw lid. Als nieuw lid wordt u bijgehouden in ons CRM-systeem. Wij vragen aan u, uw voornaam, achternaam, titel, geslacht, adres, functie, contactgegevens en taal.  Daarnaast wordt er een websiteprofiel opgemaakt. Uw contactgegevens en bedrijf worden ook op de ledenlijst van de website gezet. 
 • Websiteprofiel. Wanneer u een profiel aanmaakt op onze website, verstrekt u volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en het bedrijf waarvoor u werkt. Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming (inschrijving) en met als doel u relevante informatie te versturen en u op de hoogte te houden van ons nieuws. We maken hierbij gebruik van een externe dienstverlener, Mailchimp, om de nieuwsbrief te kunnen afleveren/monitoren.
 • Events, opleidingen en infosessies. Wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen, vragen wij u bepaalde informatie mee te delen die wij nodig hebben zodat u kan deelnemen aan dat specifieke evenement. Zo zullen wij meestal uw naam, e-mailadres, functie en organisatie vragen maar het kan ook nodig zijn om andere persoonsgegevens op te vragen die nodig zijn voor de organisatie van het event. We verzamelen deze informatie op basis van uw toestemming (inschrijving) met als doel uw registratie te voltooien en voor iedereen de beste ervaring te kunnen garanderen.
 • Werkgroepen, taskforces, Raad van Bestuur en andere vergaderingen. Wanneer u deelneemt aan de werkgroepen, taskforces, Raad van Bestuur of andere vergaderingen georganiseerd door Denuo, ontvangt u regelmatig mails over het onderwerp en uitnodigingen voor vergaderingen. Hiervoor verstrekt u volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en het bedrijf waarvoor u werkt. Deze gegevens kunnen wij doorgeven aan leden van dezelfde werkgroep om uitwisseling van informatie te bevorderen. 
 • Contact & Correspondentie. Wanneer u ons rechtstreeks contacteert (per e-mail, telefoon of brief) verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens enkel om uw vraag of bericht zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 

2.2 Automatisch verzamelde informatie

Daarnaast wordt er ook automatisch informatie over u als gebruiker verzameld, met name om een optimale werking van onze website te garanderen. Dit doen we via het gebruik van cookies en andere technologieën.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstfragmenten die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Op die manier kan je browser in de toekomst jouw apparaat herkennen aan de hand van de unieke informatie.

Cookies kunnen worden ingedeeld naargelang hun functie.

 • Noodzakelijke cookies: dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld. Zij zullen bijvoorbeeld je browserinstellingen lezen om de website zo optimaal mogelijk weer te geven.
 • Functionele cookies: deze cookies onthouden voor jou bepaalde keuzes of plaatselijke instellingen, bijvoorbeeld je taalvoorkeur. Deze cookies zorgen voor sneller en efficiënter gebruik van de website.
 • Analytische cookies: deze cookies verzamelen statistische informatie, die geanonimiseerd gebruikt worden om onze website voor jou te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan welke pagina’s veel bezocht worden en welke pagina’s niet voldoende zichtbaar zijn. 
 • Marketing en sociale media cookies: Marketing cookies zorgen ervoor dat online advertenties kunnen worden gepersonaliseerd. Sociale media cookies bieden de mogelijkheid om knoppen van sociale netwerk-sites op te nemen in de website. Indien de sociale netwerk-sites via onze website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, dan hebben wij daar zelf geen invloed op. Deze worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf en Denuo heeft hier dan ook geen verdere controle op. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen.

Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt op basis van hun oorsprong. Wanneer we spreken over first party cookies, bedoelen we cookies die door ons, Denuo, op de website geplaatst zijn en beheerd worden.

Daarnaast kunnen derden ook cookies plaatsen, dit zijn third party cookies. Deze cookies worden door hen beheerd en zorgen ervoor dat bepaalde gegevens naar hen worden doorgestuurd. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies van sociale media of adverteerders zijn.

Door gebruik te maken van onze website, geef je toestemming om noodzakelijke cookies te gebruiken. Voor het gebruik van functionele cookies en analytische cookies vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming via de banner op onze website.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat webbrowsers de mogelijkheid aanbieden uw cookievoorkeuren aan te passen in de instellingen. Meer informatie per webbrowser kunt u vinden in hun helpfunctie: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome en Safari. Zij maken het ook mogelijk alle bestaande cookies te verwijderen.

Afhankelijk van welke pagina’s van onze website je bezoekt, kunnen volgende cookies bewaard worden: 

 Soort cookie   Naam   Domein   Doel   Bewaartermijn 
 Noodzakelijk       __cfduid   AddToAny.com   Wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per gebruiker toe te passen.   30 dagen
 Functioneel   cookie-agreed   denuo.be   Zo wordt onthouden of de gebruiker de cookies accepteert of niet.   1 dag
  Uvc  AddToAny.com  Deze cookie wordt gebruikt om de social share-functionaliteit aan te bieden.  1 dag
 Analytisch       _ga  
 _gat_UA-2016745-1 
 _gid 
 denuo.be   Het gebruik van de website wordt gemeten door Google Analytics. Via deze cookies krijgt Denuo informatie over het aantal bezoekers, sessies, de manier waarop bezoekers de website gebruiken.   2 jaar
Marketing        


Logfiles

Naast cookies, verzamelen wij ook statistische informatie in logfiles. Deze anonieme informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals internetverkeer- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de website verder op punt te stellen.

Wij maken hiervoor gebruik van een derde partij (Google Analytics) die details over het surfgedrag registreert, onder andere om het aantal bezoekers, het klikgedrag en de duur van het websitebezoek te achterhalen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen pogingen om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan niet toe dat Google Analytics dit doet.

Artikel 3. Bewaren van uw persoonsgegevens

Denuo bewaart en verwerkt deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze systemen bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

In bepaalde omstandigheden, zoals statistische rapportering, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. In dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Denuo geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij aan externe dienstverleners aan wie wij bepaalde van onze diensten uitbesteden, zoals, maar niet beperkt tot, softwareleveranciers, leveranciers van informatieopslag en Google Analytics. Deze dienstverleners (“verwerkers” genaamd) zijn beperkt tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken en volgens onze instructies.

Zo werken wij onder andere samen met verwerkers voor: 

 • Beheer en hosting van onze website
 • Beheer van de database (CRM)
 • Verzending van mails

In geen geval verkoopt Denuo uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch mogen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

Deze website bevat ook sociale media-“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Die laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze widgets worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Denuo heeft hier dan ook geen verdere controle op. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen.

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een grote softwareleverancier of cloud-dienstverlener. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om een gelijkaardig beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit kan onder meer door het voorzien van bijkomende contractuele maatregelen in de overeenkomst.

Artikel 5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Denuo beschikt over een veiligheidsbeleid en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging ervan. Daarnaast heeft Denuo een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, afgekort: DPO) aangesteld, die de correcte verwerking van uw persoonsgegevens mee opvolgt.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid te verzekeren van de informatiesystemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen betreffen onder meer fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangsbeheer, sensibilisering en vertrouwelijkheidsclausules.

Artikel 6. Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kan u de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Recht op informatie. Denuo verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling van de gegevens. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze DPO via privacy@denuo.be
 • Recht op toegang. U kan uw persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek inkijken. U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Denuo over u bijhoudt. We zullen een bewijs van uw identiteit opvragen alvorens we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen.   
 • Recht op rectificatie. Indien de persoonsgegevens die Denuo over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.  
 • Recht op gegevenswissing. In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. We zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke verplichting of dwingende gerechtvaardigde reden hebben om de verwerking ervan verder te zetten. 
 • Recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar er verder geen gebruik van mogen maken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en raadpleegbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven of om ze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks door ons te laten doorsturen. 
 • Recht van bezwaar. 

  U beschikt over het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Denuo uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een taak van algemeen belang of een taak in de uitoefening van het openbaar gezag. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  

 • Recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of de publicatie van gerichte foto’s. Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren (zie artikel 8. Contact).
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u van mening bent dat Denuo inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de website en van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde versie van de privacyverklaring.

(Laatste versie: 15/04/2020)

Artikel 8. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Denuo te contacteren:

Via e-mail: privacy@denuo.be 

Via telefoon: +32 (0)2 757 91 70

Via post:

Denuo vzw/asbl
Buro & Design Center, 
Esplanade 1, bus 87
1020 Brussel