Note OVAM la collecte des déchets ménagers et industriels similaires

COVID-19 : Circulaire flamande sur la collecte des déchets

Lettre circulaire sur les services de collecte des déchets en cas de réduction des effectifs due à la crise de Corona

Le gouvernement flamand fournit les lignes directrices suivantes aux autorités locales et aux associations intercommunales. (Texte disponible uniquement en néerlandais pour le moment).

INHOUD

Kader

De coronacrisis maakt het noodzakelijk om een kader op te stellen voor de periode waarbij het reguliere afvalbeheer als gevolg van een mogelijk lagere personeelsbezetting niet meer kan gegarandeerd worden. Deze omzendbrief regelt niets over personeelszaken in deze sector, of werknemers al dan niet mogen komen werken. Wel wil deze duidelijkheid verschaffen over de organisatie van het afvalbeheer als er onvoldoende werknemers voorhanden zijn omwille van ziekteverloven of maatregelen m.b.t. de coronacrisis. De omzendbrief schrijft voor welke dienstverlening de intercommunale of de gemeente moet garanderen en welke prioriteiten moeten gelegd worden. De omzendbrief werd opgesteld in overleg met OVAM en Interafval.

Algemeen

Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist. 

De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de recyclageparken. Sorteerstraatjes vallen wel mee onder de prioritaire afvalinzameling. Afval mag zich hier immers niet opstapelen door het niet ledigen van de straatjes.

Huis-aan-huisinzameling

 1. Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. De aanvangsdatum van dit regime wordt via een nieuwe omzendbrief op Vlaams niveau vastgelegd van zodra er vanuit de intercommunales via Interafval wordt aangegeven dat er te weinig personeel is om de normale dienstverlening te waarborgen. 
  Huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout (beide op afroep)  zijn niet prioritair. 
  Het ledigen van ondergrondse containers, glasbollen, textielcontainers en andere publieke afvalrecipiënten is wel prioritair. Dit om te vermijden dat er op deze plekken extra afval naast de recipiënten wordt gedeponeerd en er op die manier onhygiënische situaties ontstaan. De frequentie van ledigen is af te stemmen op de vulgraad. 
 2. Indien de reguliere ophaalfrequentie van restafval en gft-afval hoger ligt dan het minimum opgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval, mag de frequentie dalen tot dit minimum.
 3. Indien het tekort aan werknemerscapaciteit nog nijpender wordt, moet men prioriteit geven aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in dichtbebouwde zones. 
  De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van restafval en gft-afval niet haalbaar is, kunnen deze stromen in dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. Daarvoor is echter wel een afwijking vereist van het verbrandingsverbod (VLAREMA art.4.5.2).

Recyclageparken

De stromen die terechtkomen op de recyclageparken zijn in het algemeen minder dringend af te voeren.

Vanaf het moment dat op Vlaams niveau met een nieuwe omzendbrief wordt beslist om over te gaan op een regime van lagere dienstverlening voor wat betreft de ophaling aan huis, wordt de personeelsinzet bij recyclageparken herbekeken. 

In een eerste fase bekijkt elke intercommunale of lokaal bestuur welke meest centrale parken open blijven, welke ze eventueel tijdelijk kan sluiten en hoe geregeld kan worden dat inwoners van de hele intercommunale garantie hebben dat ze toegang blijven krijgen tot een recyclagepark. Personeel dat vrijkomt door de sluiting van een deel van de recyclageparken kan, indien er een tekort aan werknemers is om de dienstverlening via de huis-aan-huisinzameling te voorzien, indien mogelijk hiervoor ingezet worden.

Als er een gebrek is aan veiligheidsmateriaal dat nodig is voor de inzameling van asbest, wordt deze afvalstroom tijdelijk geweigerd. 

De afstand tot de klant wordt te allen tijde gerespecteerd en cashbetalingen worden verboden als elektronisch betalen mogelijk is.

In een volgende fase (indien nodig- datum nader te bepalen) sluiten alle recyclageparken. Dit gebeurt op hetzelfde moment in heel Vlaanderen en kan gekoppeld worden aan het sluiten van andere vormen van gemeentelijke dienstverlening (bibliotheek, administratieve dienst…).

Hygiënemaatregelen

Besmetting door contact met de afvalfracties/recipiënten kan voorkomen worden door een goede handhygiëne. Er moet voldoende gereinigde werkkledij en veiligheidshandschoenen ter beschikking zijn. Volg daarvoor de algemene instructies i.v.m. hygiëne.

Communicatie

Intercommunales en lokale besturen moeten de nodige communicatie verstrekken, via verschillende kanalen, naar alle doelgroepen:

 • Om de wijzigingen van inzameling kenbaar te maken.
 • Om de wijzigingen in opening en toegankelijkheid van de recyclageparken te duiden.
 • Om de redenen van afwijkingen te verantwoorden (bv gft- en restafval in zelfde ophaalwagen).

Bij vragen over deze omzendbrief kan contact opgenomen worden met Ann De Boeck (OVAM): 0492 231769. 

Note OVAM la collecte des déchets ménagers et industriels similaires

L'OVAM a regroupé ses lignes directrices concernant la collecte des déchets ménagers et industriels similaires dans un document (vendredi 27 mars 2020). La note traite, entre autres, du message de tri, des précautions à prendre lors de la collecte, des déchets provenant des centres de tri et autres cabinets médicaux, de la priorité de la collecte et des précautions à prendre lors du traitement. Vous trouverez ce mémo ci-dessous.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

OVAM Nota
FacebookTwitterLinkedinShare

Ajouter un commentaire

Annexe
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 300 Mo.
Types autorisés : txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.