Communication Interafval

COVID-19: Pour l'instant, les services de traitement des déchets resteront comme prévu

Pour l'instant, les services de traitement des déchets resteront comme prévu

Vous trouverez ci-dessous l'avis qu'Interafval a diffusé (texte disponible uniquement en néerlandais). Pour d'autres mises à jour, veuillez consulter le site web www.interafval.be.

Corona: afvaldienstverlening blijft voorlopig zoals voorzien

De afvaldienstverlening blijft voorlopig behouden. In een ministeriële omzendbrief zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast zal worden mocht er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort.

Voorlopig verandert er niets aan de dienstverlening inzake huishoudelijk afval. Lokale besturen kunnen zelf de haalbaarheid van het beheer van hun recyclageparken inschatten en desnoods bijsturen, mits grondige communicatie naar de burger. Mochten gemeenten en afvalintercommunales te veel problemen signaleren bij de organisatie van de afvalinzameling, kan er een ingreep komen die dan overal en tegelijk doorgaat, waarbij de aan-huis-inzameling beperkt zou worden tot restafval en gft. Op dat moment kan er ook sprake zijn van het invoeren van een sluiting van de recyclageparken. De Vlaamse regering heeft dit vastgelegd in een omzendbrief.

De huis-aan-huisinzameling van het huishoudelijk afval blijft prioritaire dienstverlening voor de Vlaamse regering, inclusief het beheer van ondergrondse containers in het straatbeeld. Inzake afvalbeheer zal dit voorrang moeten krijgen. Bij capaciteitstekorten inzake personeel moet de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. Indien nodig zal de Vlaamse overheid beslissen om de selectieve inzameling van andere fracties terug te schroeven, ten voordele van de inzameling van restafval en gft. Indien nodig, zal in een tweede omzendbrief een datum bepaald worden wanneer de beperking van de dienstverlening tot inzameling van restafval en gft voor heel Vlaanderen van toepassing is. De minister verwacht dat gemeenten en afvalintercommunales de vinger aan de pols houden wat betreft de beschikbaarheid van ophaalpersoneel en signaleren wanneer een mogelijke ingreep noodzakelijk is.
Mocht het tekort aan werknemerscapaciteit nog nijpender worden, verwacht men dat intercommunales en gemeenten prioriteit geven aan inzameling in dichtbebouwde zones ten nadele van meer landelijke zones. In stedelijke omgeving is het langer moeten bijhouden van afval immers moeilijker.
Wat niet mag, is het in één vrachtwagen gooien van verschillende fracties. De gescheiden inzameling van de verschillende fracties die men nog ophaalt, blijft dus verplicht.

Op het moment dat Vlaanderen zou overgaan tot een beperking van de aan-huis-inzameling tot restafval en gft, zal men ook de werking van de recyclageparken evalueren. De minister verwacht dat de lokale besturen nakijken hoeveel en welke recyclageparken open kunnen blijven, welke tijdelijk dicht gaan, en hoe de bevolking zoveel mogelijk toegang kan behouden tot een recyclagepark. Als een gebrek aan veiligheidsmateriaal ontstaat (bijvoorbeeld: geen mondmaskers meer ter bescherming bij inzameling van asbestcement), dan kan het lokaal bestuur deze afvalstroom tijdelijk weigeren. Belangrijk is voldoende afstand te behouden tot bezoekers, de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen streng na te leven, en cash betalingen zijn niet meer mogelijk van zodra elektronisch betalen tot de mogelijkheden behoort.
Indien nodig, en ook hier wil men de datum daarvoor Vlaams bepalen, zal men op termijn misschien overgaan tot een volledige sluiting van alle recyclageparken. Als dat gebeurt, zal dit het geval zijn voor heel Vlaanderen en desgevallend gekoppeld aan het sluiten van andere vormen van gemeentelijke dienstverlening (bibliotheek, administratieve dienst…). Maar daarvan is momenteel nog geen sprake.

Tot slot verwacht de Vlaamse overheid dat de intercommunales en lokale besturen via alle mogelijke kanalen hun bevolking informeren over wijzigingen in de inzameling en in de toegankelijkheid en openingsuren van de recyclageparken.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Ajouter un commentaire

Annexe
Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ.
Limité à 300 Mo.
Types autorisés : txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.