Brussels regeerakkoord: krachtige beslissingen inzake afvalinzameling en -beheer

Brussel, 19 juli 2019 - De Brusselse regering heeft haar gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring voor de komende legislatuur voorgesteld. Go4circle is verheugd dat dit akkoord bijzondere aandacht besteed aan een ambitieus en doeltreffend beleid inzake afvalbeheer. Dit is immers een essentieel element voor de ontwikkeling van de circulaire economie.

Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle, de federatie van de afval- en recyclagesector, is verheugd over de verbintenissen die de regering van het Brussels Gewest heeft aangegaan: "In haar verklaring hecht de regering bijzondere aandacht aan het beleid inzake publieke netheid en afvalinzameling. Dat is een belangrijke stap voorwaarts voor onze sector en de circulaire economie".

Naar een evenwicht tussen publieke en private spelers in de sector

In het akkoord wordt de rol van het Agentschap Net Brussel duidelijk geherdefinieerd. Het voorziet in structurele hervormingen (aparte juridische entiteiten, filialisering en dergelijke), zodat een duidelijke splitsing tussen de openbare dienstactiviteiten en commerciële activiteiten wordt doorgevoerd. Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan het vonnis dat de Brusselse rechtbank hierover velde, en waarin een gedifferentieerd beheer van de afvalstromen werd bevolen (desnoods door de inzet van afzonderlijke vrachtwagens). De sector is daar al enkele jaren vragende partij voor en zag zich genoodzaakt dit dossier zelfs op Europees niveau aan te kaarten. "Door een splitsing tussen de openbare en commerciële activiteiten zal het evenwicht tussen publieke en private spelers in de sector worden hersteld. Dat zal zorgen voor eerlijke concurrentie op de commerciële markt," aldus Stany Vaes.

De beleidsverklaring wijst er nogmaals op dat niet-huishoudelijke afvalproducenten een beroep mogen doen op om het even welke ophaler in Brussel. Bij gebrek aan contract zal Net Brussel de ophaling verzekeren. De Regering zal een systeem uitwerken om een automatische retributie op te leggen aan alle producenten die geen ophaalcontract met een operator kunnen voorleggen. “Dit systeem werd al eens in december 2015 ingevoerd maar werd verlaten naar aanleiding van ons succesvolle beroep bij het Grondwettelijk Hof aangezien toen de toezichthoudende instantie Net Brussel was. Vanzelfsprekend een situatie van rechter en partij” geeft Stany Vaes aan. “Op zich gaat het systeem in de richting van het beginsel dat de vervuiler betaalt, aangezien de huishoudens in Brussel niet langer hoeven te betalen voor bedrijfsafval.  Het opent de deur naar een evenwicht op voorwaarde dat de retributie de kosten van het beheer exact weergeeft," voegt Stany Vaes toe.

Eén enkele Minister

Alain Maron (Ecolo) wordt minister van Leefmilieu en Klimaat, met toezicht op openbare netheid. “ Dat er maar één Minister wordt aangeduid voor dit hele bevoegdheidspakket zorgt voor een coherente logica tussen Leefmilieu Brussel en Net Brussel. “ Dit was al twee legislaturen niet langer het geval. En dit leidde tot een zekere inconsistentie", benadrukt Stany Vaes. De federatie feliciteert de heer Alain Maron met zijn benoeming en reikt hem de hand om samen te werken aan de ontplooiing van de circulaire economie.

Andere stappen voorwaarts… maar er moet verdere vooruitgang worden geboekt

De federatie juicht ook de doelstelling toe om tegen 2023 al het huishoudelijk biologisch afval afzonderlijk op te halen en is ook verheugd over de analyse van deze mogelijkheid voor afval uit de horeca, de voedingsnijverheid en de supermarkten.   Dit is een grote uitdaging, daar het in de praktijk de belangrijkste zichtbare verandering is.

De versterking van de systemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is ook duidelijk naar voren gebracht. “In de nieuwe wet inzake circulaire economie in Frankrijk wordt er ook gewezen op die optie om de productproducenten (meubels, gevaarlijk afval, ...) als basis te nemen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben echter twijfels over deze aanpak. Te vaak streven  de bekende organisaties in België na enkele jaren naar een uitsluitend financiële doelstelling, en geen milieudoelstelling meer." De federatie heeft ook nota genomen van de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic blikjes en flessen.  "Zeker is dat dit alleen met de andere twee Gewesten kan worden geïmplementeerd. Verrassend is dat er enerzijds wordt gestart met de nieuwe blauwe zak – hetgeen reeds beslist is en waarvoor reeds grote investeringen werden gedaan – en dat er anderzijds dit idee, dat alles opnieuw ter discussie stelt, weer opduikt.  Wij zijn van mening dat beide opties samen niet mogelijk zijn.  Men moet een keuze maken en de keuze is voor ons gemaakt! "voegt Stany Vaes toe.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.