Inclusiviteit

Als sectorale federatie heeft Denuo de ambitie een inclusieve organisatie te zijn.  Door middel van inclusie wil de federatie diversiteit omarmen en iedereen in staat stellen te zijn wie hij/zij is en het beste van zich/haarzelf te geven binnen de organisatie.

Geconfronteerd met deze grote uitdaging, wil Denuo in fasen werken. In de eerste fase concentreert de federatie zich op de integratie van vrouwen en streeft zij specifiek naar het bereiken van gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarom heeft Denuo eind 2020 het project Women in Recycling gelanceerd. In een tweede fase wil de federatie het debat verbreden en diversiteit en inclusiviteit in brede zin bevorderen.

Met het oog op deze inclusiviteit heeft Denuo een charter opgesteld met een aantal regels die moeten worden nageleefd in de contacten tussen de federatie en de leden (in de communicatie, tijdens Denuo-vergaderingen en -evenementen, tijdens e-mail-/telefoonuitwisselingen). De achterliggende idee is dat alle leden zich welkom voelen op Denuo-vergaderingen/evenementen en zich betrokken voelen bij de communicatie.

  • De federatie streeft ernaar de pers een gevarieerd beeld van onze sector te geven, zodat die de diversiteit van onze bedrijven en hun personeel zo goed mogelijk weerspiegelt. De federatie tracht in de eerste plaats en in de mate van het mogelijke te zorgen voor een evenwicht tussen mannen en vrouwen bij de keuze van de personen die aan de pers worden voorgesteld. Ten tweede tracht de federatie telkens wanneer een journalist ons om een contact vraagt twee sprekers met verschillende kenmerken voor te stellen (bv. verschil op het vlak van: herkomst, geslacht, taal, gezinssituatie, fysiek voorkomen, gezondheidstoestand, handicap, genetische kenmerken, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, politieke opvattingen, filosofische of religieuze overtuigingen...). 
  • De federatie houdt zo veel mogelijk rekening met het evenwicht tussen werk en privéleven bij de keuze van de roosters voor de evenementen van de federatie.
  • De federatie streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in de samenstelling van de Arena's en het Bestuursorgaan en in de vernieuwing van de samenstelling van deze vergaderingen.  
  • Om een zo groot mogelijke diversiteit in de Arena's en het Bestuursorgaan te bereiken, proberen de federatie en de leden zo veel mogelijk twee kandidaten met verschillende kenmerken voor te stellen (M/V of zie voorbeelden hierboven) wanneer iemand solliciteert naar de functie van bestuurder of deelnemer in een Arena.    
  • De federatie en de Arena's verbinden zich ertoe (indien mogelijk) in elke Arena een vicevoorzitter te kiezen met andere kenmerken dan de voorzitter.  
  • De federatie streeft naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in de keuze van sprekers op Denuo-evenementen. 
  • De federatie wil een plaats zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt en zijn plaats vindt. De moderatoren van de Arena's / het Bestuursorgaan / de Algemene Vergadering spelen een actieve rol om ervoor te zorgen dat iedereen een stem heeft en dat iedereen wordt gehoord.  
  • De federatie heeft zich ertoe verbonden op te treden in geval van beledigende en discriminerende opmerkingen op een door de federatie georganiseerde bijeenkomst.