Niet alle bedrijven mogen nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid Corona UPDATE 21/10/20

COVID-19: tijdelijke werkloosheid Corona: wat na 31 augustus 2020 ?

Tot 31 augustus 2020 kunnen alle bedrijven beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus.

Voor de periode tussen 1 september en 31 december 2020 zullen slechts bepaalde bedrijven nog gebruik kunnen maken van dit stelsel. De andere bedrijven zullen aanspraak kunnen maken op een stelsel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, dat aangepast is om flexibeler te kunnen worden toegepast.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus : voor welke bedrijven?

Sommige bedrijven zullen tussen 1 september en 31 december 2020 nog aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus.  Daarvoor moet aan een van de onderstaande criteria worden voldaan.

OFWEL behoren tot een sector waarvan de economische activiteit en de werkgelegenheid aanzienlijk zijn afgenomen als gevolg van de noodmaatregelen genomen door de minister van Binnenlandse Zaken (zie lijst van sectoren).

OFWEL als ondernemingen in het tweede kwartaal van 2020 gebruik hebben gemaakt van een aantal dagen tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen en wegens overmacht corona) voor ten minste 20% van het totale aantal dagen dat bij de RSZ is gedeclareerd.

De 20% wordt als volgt berekend:

 • In de teller van de breuk zet u het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht omwille van het coronavirus (DmfA-codes 71, 76 en 77) tijdens het tweede kwartaal van 2020.
 • In de noemer zet u het aantal in dat kwartaal aan de RSZ aangegeven dagen,  met uitsluiting van de dagen aangegeven met de DmfA-codes 30, 50, 51 en 52 ( verlof zonder wedde, ziekte, moederschapsbescherming , vaderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof) .
En wat met de andere bedrijven?

De andere bedrijven zullen tussen 1 september en 31 december 2020 gebruik kunnen maken van een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Aanpassingen aan de economische werkloosheid voor arbeiders :

De wijziging betreft de duur van de schorsing. Bij ontstentenis van een sectoraal Koninklijk Besluit wordt de schorsingsperiode als volgt verhoogd:

 1. In geval van volledige schorsing (volledige stopzetting van de arbeid) zal de maximaal toegestane duur worden vastgelegd op 8 weken (in plaats van 4 weken).
 2. In geval van gedeeltelijke schorsing (minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken met ten minste 2 arbeidsdagen) zal de maximaal toegestane duur worden vastgelegd op 18 weken (in plaats van 3 maanden).

De andere regels blijven van toepassing.

Aanpassingen aan de economische werkloosheid voor bedienden:

Ook hier wordt de schorsingsperiode verhoogd, maar ook de toepassingsvoorwaarden worden aangepast.

 • Toepassingsvoorwaarden
 1. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de  economische werkloosheid een substantiële daling van tenminste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 (met andere woorden: het is niet nodig om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend).
 2. De werkgever zal twee vormingsdagen per maand moeten aanbieden aan de bedienden die in economische werkloosheid werden geplaatst.
 3. De onderneming die op dat systeem beroep doet, moet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan. De onderneming kan ook Nationale CAO 148 toepassen en hoeft dan geen bedrijfsCAO of bedrijfsplan op te stellen.

Bovendien:

 • In dat plan moet worden aangetoond dat de onderneming in het voorafgaande kwartaal een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019.
 • In dat plan moet worden vermeld dat de werkgever zich ertoe verbindt twee vormingsdagen per maand aan te bieden aan de bedienden die in economische werkloosheid werden geplaatst.
 • Dat plan mag niet afwijken van het bedrag van het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen ten laste van de werkgever.
 • Een kopie van dat plan dient door de werkgever onverwijld te worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. Het ondernemingsplan moet niet bezorgd worden aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen en ook niet worden voorgelegd aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’.
 • Duurtijd schorsingsperiode

De duurtijd van de schorsingsperiode wordt met 8 kalenderweken verhoogd.

 1. Volledige schorsing: maximum 24 weken per kalenderjaar (i.p.v. 16 weken).
 2. Gedeeltelijke schorsing: maximum 34 weken per kalenderjaar (i.p.v. 26 weken).
UPDATE 21/10/20 In sommige gevallen zullen die andere bedrijven nog steeds hun toevlucht kunnen nemen tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht

In sommige situaties kan de werknemer de oorzaak zijn van het onvermogen om te werken. 

 • Ofwel omdat hij in quarantaine moet (mits hij niet ziek is en telewerken niet mogelijk is) omdat hij
  • in contact is geweest met een besmette persoon OF
  • is een risicopatiënt OF
  • een reis naar het buitenland heeft gemaakt (op voorwaarde dat deze reis bij vertrek niet sterk afgeraden of verboden was of het land van bestemming zich niet bevond in een rode zone)
 • Ofwel omdat hij of zij voor een kind moet zorgen vanwege de sluiting van het kinderdagverblijf, de school, een opvangcentrum voor gehandicapten of de onderbreking van de dienst voor gehandicapten*

In dit geval zullen bedrijven die geen aanspraak meer kunnen maken op tijdelijke werkloosheid door overmacht corona alsnog aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De stappen die in deze omstandigheden moeten worden genomen, staan vermeld op deze pagina, onder punt 4, op de RVA-website. Een specifieke pagina is ook gewijd aan de situatie van de kinderopvang als gevolg van de sluiting van een crèche, een school, een opvangcentrum voor gehandicapten of de onderbreking van de dienst voor gehandicapten.

** Deze specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang kan worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer info op de RVA-website

Voor meer info vragen wij u om de RVA-website te raadplegen en in het bijzonder de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona, die regelmatig wordt bijgewerkt.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.