... dankzij de circulaire economie in ons land

Roadmap 'Samen de economie doen draaien' (2016)

De FOD Economie, de FOD Volksgezondheid (DG Milieu) en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) hebben op 30 oktober 2019 een balans opgesteld met 21 maatregelen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de roadmap 'Samen de economie doen draaien', voor de leden van de subcommissie Circulaire economie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de leden van de Werkgroep Productnormen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De aanbevelingen hebben betrekking op het belang van productontwerp, de invloed van de staat op de duurzame markt en de ontwikkeling van de informatieoverdracht.

Model 'Product as a service' - Ecofunctionaliteit

Er zullen nieuwe economische modellen worden ontwikkeld die dienstverlening in plaats van het product centraal stellen. Om de recyclage te vergemakkelijken, werd het ontwerp van producten/installaties geanalyseerd in het kader van een proefproject om na te gaan welke aspecten moeten worden gewijzigd. Dit project werd uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid (DG milieu) in 2018/2019 in samenwerking met een bedrijf dat verlichtingssystemen levert. Het doel is om het bedrijfsmodel voor een deel van het assortiment van dit bedrijf te wijzigen door het serviceverkoopmodel in te voeren en tegelijk eigenaar te blijven van de installatie. In deze context werd het ontwerp van de producten geanalyseerd om producten te ontwerpen die later gemakkelijk te recupereren en te hergebruiken zijn. Er is een gids over het rationeel gebruik van middelen ontwikkeld, maar deze is nog niet gepubliceerd. 

Einde van primaire microplastics

Vanaf 31 december 2019 worden plastic microkorrels in spoelcosmetica (zepen, scrubs, enz.) en mondproducten afgeschaft. Er zullen nieuwe verboden worden opgelegd voor andere producten.

Recycled content in kunststoffen

Vanaf begin 2020 zal de Europese Commissie een nieuwe massabalansmethode ontwikkelen in het kader van de uitvoering van de Europese richtlijn inzake Single Use Plastics.

Het FIDO nam deel aan de begeleidingscommissie van een door OVAM gefinancierde studie over het openbare aankoopbeleid. Deze studie identificeert het percentage gerecycleerd kunststof dat in de evaluatie van overheidsopdrachten moet worden opgenomen. De focus ligt op kunststoffen producten die gebruikt worden door overheidsinstellingen, bij voorkeur vervaardigd op de Vlaamse of Belgische markt. 

Economisch potentieel van de staat

Overheidsadministraties (Federale Overheidsdienst Financiën, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) vertegenwoordigen actoren die kansen bieden in de ontwikkeling van de circulaire economie. In dit verband zal eind november 2019 een studie beschikbaar zijn. Die studie zal concrete, realistische en haalbare aanbevelingen bevatten die de FOD Financiën in staat stellen keuzes te maken/concrete uit te voeren acties te bepalen om de circulaire economie te ontplooien in haar activiteiten in het algemeen en haar beheersprocessen in het bijzonder.

Criteria voor herstelbaarheid en recycleerbaarheid

De richtlijn inzake ecologisch ontwerp is onder de aandacht gebracht via de definitie van normen voor herstelbaarheid en recycleerbaarheid. Deze normen zullen begin 2020 worden goedgekeurd en gepubliceerd. De ontwikkeling van een strategie voor consumenteninformatie moet nog verder worden ontwikkeld.

Strategische monitoring in recyclagecentra

In dit document is er bijzondere aandacht besteed aan recyclagecentra. Twee werkgroepen, bestaande uit de federaties DETIC (cosmetica, detergenten en lijmen), FEVIA (voeding), Comeos (handel en distributie) en Agoria, werden opgericht naar aanleiding van de resultaten van een studie over de technische en economische belemmeringen voor recyclage. Het doel is acties voor te stellen om het ontwerp van bepaalde producten te verbeteren. 

Kenniscentrum Duurzame Economie

Het KDE is opgericht in 2016 en heeft als doel bedrijven en consumenten te helpen bij de overgang naar een duurzame en circulaire economie. 

Prestatie-indicatoren in ontwikkeling

Het Federaal Planbureau volgt 51 indicatoren voor duurzame ontwikkeling op, waarvan 15 voor circulaire economie. Op Europees niveau wordt de vooruitgang van de lidstaten jaarlijks gemeten aan de hand van tien indicatoren.

Uit deze balans blijkt duidelijk dat de federale overheid zich wil positioneren als een speler die het beleid inzake circulaire economie stimuleert. Go4circle zal haar standpunt en doelstellingen blijven verdedigen, met name wat ecodesign betreft.

Het volledige rapport 'Samen de economie doen draaien' vind je hier.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.