Naar een asbestveilig België

Met het huidige asbestafbouwplan in Vlaanderen, de druk op de stortplaatsen en de wettelijke en juridische onduidelijkheden staat asbest meer dan ooit in de actualiteit. Omdat ook asbest in onze sector een belangrijk thema is, werkte Denuo haar visienota asbest uit. Centraal in deze nota is onze ambitie om als sector mee te werken aan niet enkel een asbestveilig Vlaanderen, maar een asbestveilig België tegen 2040.  

De Belgische asbesterfenis

Volgens het Asbestfonds zijn in België naar schatting 9000 mensen in de voorbije tien jaar het slachtoffer geworden van asbest (mesothelioom, asbestose, longkanker, enz.), cijfers die maar al te duidelijk aantonen dat asbest een gevaarlijk product is dat we liefst zoveel mogelijk uit onze maatschappij halen.

In onze visienota wilden we dan ook een beeld krijgen van de asbesterfenis die België met zich meedraagt. Op basis van beschikbare gegevens uit de drie Gewesten en inschattingen waar deze ontbreken, berekende Denuo dat er naar schatting nog 5.000.000 ton aan asbest zal moeten worden verwijderd en verwerkt. Als we zien dat er momenteel om en bij de 150.000 à 200.000 ton wordt geborgen, betekent dit nog een heuse opdracht.

Een samenspel tussen veiligheid en circulariteit

Net zoals voor andere gevaarlijke materialen, moet er ook in het asbestbeleid rekening worden gehouden met zowel veiligheid als circulariteit. Enerzijds dient asbest op een veilige manier te worden ingezameld, getransporteerd en verwerkt. Anderzijds moeten deze materialen op een economisch en technisch haalbare wijze kunnen worden blijven verwerkt. Beide aspecten zijn evenwaardig en dat creëert een spanningsveld. 

Wat is er nodig?

De Belgische afval- en recyclagesector wil  de beleidsmakers ondersteunen in hun asbestafbouwbeleid, door het asbest veilig en professioneel te verwijderen en te verwerken. Hiervoor streven wij naar een professionele werking, die start bij actieve communicatie naar zowel klanten als werknemers. Een actieve communicatie die inzet op informeren en sensibiliseren zodat alle betrokkenen voldoende op de hoogte zijn van de gevaren van asbest en hoe er veilig mee om te gaan, en ook welke mogelijkheden er zijn voor de circulariteit als asbest voldoende selectief wordt ingezameld en behandeld.

Om onze ambitie te realiseren vragen wij ook een engagement van de beleidsmakers. Een eerste belangrijke stap hierbij is een duidelijke beleidsvisie. Vlaanderen heeft hierin het voortouw genomen, maar een gelijkaardige aanpak dringt zich op in de andere Gewesten. 

Tot slot wensen we als sector ook te benadrukken dat berging vandaag nog steeds de voornaamste verwerkingswijze voor asbest is. Hoewel bepaalde gronden die met asbest verontreinigd zijn nog kunnen worden gereinigd, zal er nog steeds voldoende capaciteit nodig zijn voor de berging van ander asbest en de residu’s uit deze reiniging.

Daarom roepen we beleidsmakers op om niet enkel te kijken naar de totale beschikbare capaciteit in België, maar ook hoe deze geografisch gespreid zijn. Onnodige kilometers rijden met een gevaarlijk materiaal zoals asbest zijn zowel voor circulariteit als de veiligheid een niet te nemen risico.

Raadpleeg hier onze visienota asbest 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.