Privacyverklaring Sociaal Fonds 142.03

Artikel 1. Algemeen

Het Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier (SF 142.03) hecht veel belang aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2036/679, hierna: “AVG”). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe het Sociaal Fonds, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en andere diensten, en over de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

Artikel 2. Verwerken van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.1 Informatie die u ons verstrekt
Als bezoeker kunt u ons informatie verstrekken in onderstaande gevallen:

Werkzaamheden 

Wanneer u als werknemer een aanvraag doet tot sociale voordelen.

Wanneer u als werkgever een aanvraag doet tot het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren.

Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag tot uitbetaling te kunnen behandelen. 

Aanvraag Persoonsgegevens Rechtsgrond
Tijdelijke werkloosheid  Naam, Voornaam, Adres, Rijksregisternummer, Bankrekeningnummer, Periode werkloosheid, Vertegenwoordiger werkgever, Vertegenwoordiger betalingsorganisme, Handtekening Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Syndicale premie Naam, Voornaam, Adres, Rijksregisternummer, Bankrekeningnummer, Vertegenwoordiger werkgever, Vertegenwoordiger betalingsorganisme, Handtekening Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Ziekte Naam, Voornaam, Rijksregisternummer, Adres, Bankrekeningnummer, Periode ziekte, Anciënniteit, Mutualiteitsgegevens Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Tegemoetkoming opleidingskosten Vertegenwoordiger onderneming, Functie, Handtekening Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Opleidingen risicogroepen Naam, Voornaam, Datum in dienst, Datum opleiding, Functie, Type arbeidscontract, Opleiding, Uurloon Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Opleidingen permanente vorming Naam, Voornaam, Datum in dienst, Datum opleiding, Functie, Type arbeidscontract, Opleiding, Uurloon Wettelijke verplichting, Overeenkomst
Stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) vroeger brugpensioen Naam, Voornaam, Adres, Beroep, Geslacht, Rijksregisternummer, Bankrekeningnummer, Datum ontslag, Handtekening, Loongegevens, Personen ten laste, C4, Attest beroepsloopbaan Vertegenwoordiger Werkgever, Vertegenwoordiger betalingsorganisme Wettelijke verplichting, Overeenkomst

 

Contact & Correspondentie

Wanneer u ons rechtstreeks contacteert (per e-mail, telefoon of brief) verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw vraag of bericht zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 

Artikel 3. Bewaren van uw persoonsgegevens

Het Sociaal Fonds bewaart en verwerkt deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze systemen bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Persoonsgegevens betreffende aanvragen van terugbetalingen bewaren wij zo lang als redelijkerwijs nodig is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen. Daarom worden deze persoonsgegevens bewaard tijdens de duur van de wettelijke verplichting van 7 jaar. 

In bepaalde omstandigheden, zoals statistische rapportering, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. In dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Het Sociaal Fonds geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij aan externe dienstverleners aan wie wij bepaalde van onze diensten uitbesteden, zoals, maar niet beperkt tot, derde partijen die persoonsgegevens nodig hebben om de uitbetalingen te kunnen uitvoeren, softwareleveranciers, leveranciers van informatieopslag en Google Analytics. Deze dienstverleners (“verwerkers” genaamd) zijn beperkt tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken en volgens onze instructies.

Zo werken wij voor volgende activiteiten samen met verwerkers: 

  • beheer en hosting van onze website
  • beheer van de database (CRM)

In geen geval verkoopt het Sociaal Fonds uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch mogen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een grote softwareleverancier of cloud-dienstverlener. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om een gelijkaardig beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit kan onder meer door het voorzien van bijkomende contractuele maatregelen in de overeenkomst.

Artikel 5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het Sociaal Fonds beschikt over een veiligheidsbeleid en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging ervan. Daarnaast heeft het Sociaal Fonds een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, afgekort: DPO) aangesteld, die de correcte verwerking van uw persoonsgegevens mee opvolgt.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid te verzekeren van de informatiesystemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen betreffen onder meer fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangsbeheer, sensibilisering en vertrouwelijkheidsclausules.

Artikel 6. Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kan u de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen:

Recht op informatie
Het Sociaal Fonds verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling van de gegevens. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze DPO via privacy@denuo.be.  

Recht op toegang

U kan uw persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek inkijken. U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die het Sociaal Fonds over u bijhoudt. We zullen een bewijs van uw identiteit opvragen alvorens we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen.   

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die het Sociaal Fonds  over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.  

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. We zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke verplichting of dwingende gerechtvaardigde reden hebben om de verwerking ervan verder te zetten. 

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar er verder geen gebruik van mogen maken. 

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en raadpleegbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven of om ze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks door ons te laten doorsturen. 

Recht van bezwaar

U beschikt over het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin het Sociaal Fonds uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een taak van algemeen belang of een taak in de uitoefening van het openbaar gezag. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of de publicatie van gerichte foto’s. 

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren (zie artikel 8. Contact).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Indien u van mening bent dat het Sociaal Fonds inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de website en van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde versie van de privacyverklaring.

(Laatste versie: 17/07/2020)

Artikel 8. Contact

Indien u vragen hebt omtrent deze privacyverklaring, gelieve het Sociaal Fonds te contacteren:

Via e-mail: privacy@denuo.be   

Via post:

Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier
Buro & Design Center
Esplanade 1, bus 87
1020 Brussel

Via telefoon: +32 (0)2 474 07 26