Vlaanderen pakt het restafval aan

Er beweegt wat in de Vlaamse afval- en recyclagesector. Bij de aanstelling van de huidige Vlaamse Regering werd de ambitie uitgesproken om van Vlaanderen een recyclagehub te maken. Meer nog: Vlaanderen koestert de ambitie om de materialenvoetafdruk tegen 2030 met 30% te verminderen. Die ambities krijgen stilaan steeds meer vorm.

De Vlaamse Regering heeft verschillende initiatieven genomen om materiaalstromen uit het restafval te houden. Dat is onder meer het geval voor organisch-biologisch afval, waarbij steeds meer sectoren gradueel worden verplicht om hun keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval selectief te laten inzamelen en om te vormen tot biogas en digestaat. Sinds begin dit jaar geldt deze selectieve inzamelplicht voor de eerste reeks sectoren (restaurants, ziekenhuizen, enz.) in Vlaanderen. 

Inzamelplicht houdt matrassen uit grofvuil

Een ander voorbeeld is dat van de gebruikte matrassen. Jaarlijks belandt in België meer dan 15.000 ton gebruikte matrassen als grofvuil in verbrandingsinstallaties. Begin dit jaar voerde Vlaanderen echter als eerste regio in België de selectieve inzameling van gebruikte matrassen in, waardoor de matrassen apart worden ingezameld en de materialen kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt. En de ambitie reikt nog verder. Zo lopen er momenteel gesprekken om ook hergebruik van matrassen toe te laten. Belangrijk hierin is om de juiste criteria te bepalen om de hygiëne en het comfort van de consument te verzekeren.

Recycleren we binnenkort ook luiers?

Momenteel wordt in Vlaanderen ook gekeken naar een derde restafvalstroom, namelijk het luierafval. Luiers en ander incontinentiemateriaal vertegenwoordigen immers ruim 11% van het Vlaamse restafval, goed voor meer dan 100.000 ton. Vlarema verplicht producenten van wegwerpluiers al enkele jaren om bij de OVAM een collectief plan in te dienen waarin zij zich engageren voor ecodesign, hergebruik, nuttige toepassing, recyclage en sensibilisering.

Deze verplichting treedt stilaan uit de schaduw nu de OVAM samen met luierproducenten, de recyclagesector (Denuo), de retailers (Comeos) en het kenniscentrum VKC-Centexbel werk maakt van een aantal doelstellingen om luiers duurzamer te maken. Hierin wordt zowel gekeken naar de eco-efficiëntie van wegwerpluiers versus herbruikbare luiers, als de recyclagemogelijkheden van incontinentiemateriaal.

Verhoogde heffing voor enkel bedrijfsrestafval creëert onevenwicht

Kortom, er duiken dus verschillende positieve initiatieven op om steeds meer materialen uit het restafval te halen en te laten recycleren. In de Septemberverklaring van Vlaams Minister-President Jan Jambon nam de Vlaamse Regering ook de beslissing om de milieuheffing op de verbranding van bedrijfsrestafval nagenoeg te verdubbelen.

Hiermee probeert ze bedrijven extra te motiveren om hun afval nauwgezet te sorteren en niet achteloos bij het restafval te gooien. Hoewel we als federatie niet tegen een verhoging van de milieuheffing zijn, stellen we ons wel ernstige vragen bij deze beslissing. Onder meer over wat er met de extra inkomsten zal gebeuren. Wordt dit een puur budgettaire ingreep of zullen de extra inkomsten ook worden ingezet om de verdere afbouw van de Vlaamse materialenafdruk te bevorderen? Want dat laatste is uiteindelijk hetgeen waar we allemaal naartoe willen, en daar willen we vanuit onze sector ook mee onze schouders onder zetten.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.