UPDATE: 2 november 2020

COVID-19: Kunnen afvalinzamelaars en -verwerkers de deuren openen voor particulieren?

Met het oog op de tweede lockdown in België rijst de vraag of afvalinzamelaars en -exploitanten hun deuren kunnen openen voor particulieren.

De interpretatie van het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, maakt het volgens ons mogelijk dat afvalinzamelaars en -operatoren hun deuren openen voor particulieren :

 • In de bijlage bij het ministerieel besluit is een lijst opgenomen van de cruciale sectoren en essentiële diensten: "afvalophaling en -verwerking".  Het bevat ook:
  • Paritair comité 106 voor cementbedrijven: beperkt tot de productiekeeten van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking).
  • Paritair comité 121: schoonmak.
  • Paritair comité 142: beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking.
  • Paritair comité 140: beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens.
  • Paritair comité 124: bouwsector.
 • Artikel 2 van het ministerieel besluit bepaalt: " De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage van dit besluit, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, nemen de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen."
 • Artikel 6 van het ministerieel besluit van 1 november 2020 wijzigt artikel 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober en bepaalt in § 3: "De onderdelen van ondernemingen en verenigingen die diensten aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, met inbegrip van dienstverlening aan huis, zoals onder meer : (...)
  In afwijking van het eerste lid, mogen de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage van dit besluit hun dienstverlening fysiek verderzetten, onverminderd de artikelen 2 en 5.

Dit is een plausibele interpretatie, maar het moet nog worden bevestigd door de federale overheid. De federatie stelt alles in het werk om van de federale overheid zo snel mogelijk een formele bevestiging te krijgen van deze interpretatie. Zodra we nieuwe officiële informatie ontvangen, zullen we ze hier publiceren. Dit beschrijft de stand van zaken zoals ze gekend is op maandag 2 november 2020 om 18.30 uur. 

Zolang de federale overheid deze interpretatie niet heeft bevestigd, kunnen we niet uitsluiten dat de (lokale) politie of andere sanctionerende ambtenaren deze interpretatie niet delen. Dit artikel kan dan ook niet worden opgevat als een advies om een bedrijf te heropenen voor particulieren.

Zie hier de volledige tekst van het MB van 1 november: 

 

UPDATE 2/11 einde van de dag: Deze interpretatie is zojuist bevestigd door de FAQ die op maandagmiddag 2 november is gepubliceerd:

 • De FAQ voorziet dat "Desalniettemin mogen handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage bij het ministerieel besluit) mogen hun dienstverlening aan particulieren fysiek verderzetten, met respect voor de 12 algemene regels hierboven beschreven." (voor de 12 maatregelen, zie hieronder). Voorts wordt in de FAQ gepreciseerd dat "afvalophaling en verwerking en de containerparken" zijn "handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking."
 • Zie FAQ hieronder : 

 

De openstelling voor particulieren blijft mogelijk mits bepaalde regels in acht worden genomen

De openstelling voor particulieren gebeurt met inachtneming van de veiligheids- en afstandsmaatregelen en met name door het volgen van de sectorgids.

Twaalf algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit zijn van toepassing:

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 3. De klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak.
 4. Eén klant per 10m2 wordt toegelaten.
 5. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is.
 6. Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 7. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 8. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten.
 9. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 10. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting.
 11. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 12. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.