Vlotte afvalinzameling in een gezond leefmilieu

Een cruciale voorwaarde om gebruikte materialen opnieuw te kunnen inzetten, is ze inzamelen. En ook daar kunnen we nog vooruitgang boeken. Enerzijds door meer in te zamelen, anderzijds door de kwaliteit van het ingezamelde materiaal te verbeteren. Want dat zal nodig zijn om ze op een hoogwaardige manier te gaan hergebruiken of recycleren.

Uitdagingen en obstakels

Zamelen we dan nog niet genoeg afval in? Helaas, nee. Een voorbeeld is de inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA). De Europese AEEA-richtlijn legt een inzameldoelstelling op van 65%. In 2020 bereikten slechts drie lidstaten deze doelstelling. België behaalde slechts een inzamelgraad van 50,7%. 

Concrete oplossingen

Om meer en betere kwaliteit afval te kunnen inzamelen, stellen we de volgende concrete maatregelen voor:

  1. Integrale aanpak voor de verschillende milieudomeinen. Implementeer op Europees, federaal en gewestelijk niveau een integrale aanpak voor bodem, water, lucht en klimaat. Op deze manier voorkomen we dat maatregelen in één domein een negatief effect hebben op een ander domein.
  2. Uniforme afvalinzameling tussen de gewesten. Zorg dat in alle gewesten dezelfde afvalstromen aan de bron moeten worden gesorteerd. Met een strikt handhavingsbeleid beschermen we het gelijk speelveld en de kwaliteit van de afvalinzameling tegen malafide spelers.
  3. Stimuli voor innovatie in recyclage. Bied economische stimuli aan voor de ontwikkeling van innovatieve recyclageoplossingen. Projecten zoals 'Vlaanderen Recyclagehub' en 'Wallonie Entreprendre' hebben geleid tot innovatieve recyclageprojecten op industriële schaal. Dergelijke initiatieven helpen België om zijn voortrekkersrol te behouden.
  4. Ondersteuning van milieuvriendelijke logistieke oplossingen. Bied steun aan bedrijven die investeren in nieuwe logistieke oplossingen om de verkeersdruk en milieu-impact te verminderen. Maatregelen zoals de verlaging van de milieuheffing op afvalstoffen die via waterwegen en het spoor worden vervoerd, moedigen bedrijven aan om alternatieve transportmiddelen te onderzoeken.
  5. Beter kader voor afvalinzameling. Verduidelijk en versterk het kader voor afvalinzameling, zodat ook private bedrijven hun inzamelrondes kunnen optimaliseren. Dit kan onder andere inhouden dat innovatieve inzameloplossingen, zoals ingegraven containers, inzamelpunten en afvalhubs, kunnen worden getest. Eerlijke concurrentie op de markt voor deze oplossingen zal resulteren in een efficiëntere inzameling van afval van betere kwaliteit zonder negatieve invloed op de levenskwaliteit in woon- en industriegebieden.

"De Europese AEEA-richtlijn legt een inzameldoelstelling op van 65%. In 2020 bereikten slechts drie lidstaten deze doelstelling. België behaalde slechts een inzamelgraad van 50,7%."

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.