Situatie 27 mei 2020

COVID-19: Overzicht federale maatregelen voor bedrijven

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die de federale regering heeft genomen om de Belgische bedrijven in deze coronaviruscrisis te ondersteunen.

Liantis lanceerde een publiek toegankelijke tool, waarmee zelfstandigen via een wizzard terugvinden welke maatregelen specifiek van toepassing zijn om door het bos de bomen de zien. Meer info.

(NIEUW 8 mei) Maatregelen solvabiliteit bedrijven

Op de federale ministerraad van 8 mei keurde de federale regering twee belangrijke maatregelen goed ter versterking van de solvabiliteit van de bedrijven:

  1. Er komt een carry back voor de personen- en bedrijfsbelasting waarbij bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. De al gedane voorafbetalingen kunnen teruggevraagd worden en de belastingen voor 2019 worden hierdoor verlaagd.
  2. Bedrijven mogen gedurende drie jaar een wederopbouwreserve aanleggen. Het maximumbedrag van deze reserve is het verlies geleden in 2020. De middelen om het eigen vermogen weer op te krikken mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van 2020, 2021 en 2022, hetgeen opnieuw een belastingverlaging inhoudt. Voorwaarde is wel dat de loonmassa in 2020 niet meer dan 15% lager ligt dan de loonmassa in 2019.

Bedrijven die van deze twee steunmaatregelen gebruik willen maken, zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • geen dividenden uitkeren;
  • geen kapitaalvermindering doorvoeren;
  • geen eigen aandelen inkopen; en
  • geen transacties naar belastingparadijzen doen zonder daar een aantoonbare economische activiteit te hebben.

Deze maatregelen moeten nog door het parlement behandeld worden, alvorens ze van kracht worden. We volgen dit verder op voor u.

(NIEUW 4 mei) Corona-ouderschapsverlof

De Ministerraad keurde op 2 mei 2020 een regeling voor corona-ouderschapsverlof goed. Dit verlof laat werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, toe hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing. Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders. Het corona-ouderschapsverlof kan nog niet bij de RVA aangevraagd worden, maar wel al bij de werkgever. Meer info.

Vrijwillige overuren in essentiële sectoren

Voor de periode 1 april - 30 juni 2020 wordt het maximaal aantal vrijwillige overuren in essentiële sectoren opgetrokken. In totaal zal er in 2020 voor 220 uur vrijwillig overgewerkt kunnen worden. Van dat aantal krijgen er 120 een gunstig fiscaal regime. Zij mogen enkel gebruikt worden in het tweede kwartaal. Deze 120 vrijwillige overuren die worden gepresteerd tijdens het tweede kwartaal van 2020 moeten niet worden ingehaald en tellen niet mee voor de naleving van de interne overurengrens. Bovendien is er voor deze bijkomende overuren geen overloon verschuldigd. Daarnaast zouden ze worden vrijgesteld van socialezekerheids- en van fiscale bijdragen. De overige regelgeving inzake arbeidstijd wordt niet gewijzigd. Meer info.

Behoud kredietlimieten door private kredietverzekeraars

De federale overheid, Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeraars hebben een ontwerpakkoord ondertekend om de Belgische economie te ondersteunen door de kredietlimieten die de private kredietverzekeraars hebben toegekend aan in België gevestigde bedrijven te behouden op het niveau van 2019. Dit akkoord voorziet in het opzetten van een herverzekeringsprogramma dat de private kredietverzekeraars de mogelijkheid geeft om hun rol te blijven spelen ondanks de impact van Covid-19. Credendo zal voor rekening van de Staat optreden als herverzekeraar. Meer info.

Betalingsplan btw

De betalingstermijnen voor btw worden telkens met twee maanden verlengd. Ondernemingen kunnen uitstel van betaling krijgen zonder dat de fiscus nalatigheidsintresten en boetes int. Als het bijkomende uitstel niet volstaat, kunnen ondernemingen met de FOD Financiën extra betalingsmodaliteiten afspreken, zoals een afbetalingsplan, en kunnen ze vragen om geen nalatigheidsintresten toe te passen. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID‑19. Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder bepaalde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

De deadlines voor de BTW-aangifte voor februari en maart/1ste kwartaal 2020 worden verschoven naar 6 april resp. 7 mei 2020. De uiterste datum voor het aangeven van verkoopcijfers voor 2020 wordt naar 30 april 2020 verlegd. De uiterste betalingstermijn voor btw is 20 juli. Meer info.

Betalingsplan bedrijfsvoorheffing

De betalingstermijnen voor de bedrijfsvoorheffing worden met twee maanden verlengd. Ondernemingen kunnen uitstel van betaling krijgen zonder dat de fiscus nalatigheidsintresten en boetes int. Als het bijkomende uitstel niet volstaat, kunnen ondernemingen met de FOD Financiën extra betalingsmodaliteiten afspreken, zoals een afbetalingsplan, en kunnen ze vragen om geen nalatigheidsintresten toe te passen. Naast dit uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. De uiterste betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing is 15 juli. Meer info.

Tijdelijk moratorium op faillissementen

Tijdens de periode van de lockdown (allicht verlengd tot 3 mei) zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van Covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden. Meer info.

Ter beschikking stellen werknemers aan kritische sectoren

Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in "kritische" sectoren te vergemakkelijken. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven uiteraard van toepassing.

Korte opeenvolgende contracten

Het is toegestaan te werken met korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in kritische sectoren en dit voor een periode van drie maanden. Meer info.

Staatswaarborg bepaalde bedrijfskredieten

Voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan voorziet de federale overheid een staatswaarborg. Deze maatregel heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard euro te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht (1 april 2020). Meer info

Steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij

De Federale ministerraad heeft op 3 april 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd met verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Zo zullen de steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij zijn. Meer info.

Tijdelijke werkloosheid

Sinds 13 maart 2020 wordt COVID-19 'quasi' automatisch erkend als reden van ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ wanneer die door de werkgever zo wordt meegedeeld. Bedrijven die worden getroffen door een daling van hun cliënteel uit angst voor besmetting kunnen hun werknemers ‘tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ toekennen. Meer info.

Aanvulling bij RVA-uitkering

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid ingevolge economische redenen of overmacht: het is mogelijk als werkgever een aanvulling toe te kennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn (noch de gewone sociale bijdragen, noch de bijdragen in het kader van de zgn. Decava-regeling). Meer info.

Betalingsuitstel bedrijfskredieten

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet (vaste voorschotten/kaskredieten/kredieten met een vast aflossingsplan). Dit uitstel mag maximaal 6 maanden bedragen en betreft enkel kapitaalaflossingen. Intresten blijven wel verschuldigd. Meer info.

Soepelheid verzekeraars

Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid kunnen voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Meer info.

Betalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19-problematiek worden aanvaard als reden om minnelijke betalingstermijnen mogelijk toe te staan. Uitstel is mogelijk tot 15 december 2020. Meer info.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, zal voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van  2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Meer info.

Wijziging percentages voorafbetalingen inkomstenbelastingen

Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de COVID-19-crisis kampen met liquiditeitsproblemen, besliste de federale regering om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig. Voorwaarden zijn wel tot 31 december 2020 géén dividenden uit te keren, aandelen in te kopen of kapitaal af te bouwen. Meer info.

Voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar van mening zijn dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds. Meer info.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen: voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt een jaar uitstel zonder nalatigheidsinteresten en vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds. Meer info.

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarden komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra deze langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Meer info.

Flexibiliteit federale overheidsopdrachten

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van COVID-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

Bevriezing lokale belastingen

De lokale overheden wordt gevraagd om de gemeentebelastingen door lokale besturen op de economische activiteiten van de door COVID-19 getroffen bedrijven pro rata temporis te bevriezen. 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.