Situatie 3 augustus 2020

COVID-19: Overzicht maatregelen voor bedrijven in het Vlaams Gewest

We geven hier een overzicht van de Vlaamse maatregelen die relevant kunnen zijn voor onze sector. Dit overzicht wordt voortdurend geüpdatet.

Liantis lanceerde een publiek toegankelijke tool, waarmee zelfstandigen via een wizzard terugvinden welke maatregelen specifiek van toepassing zijn om door het bos de bomen de zien. Meer info.

(NIEUW) Corona Ondersteuningspremie

Zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl.  kampen vele ondernemingen nog met een ernstige omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000 en kan aangevraagd worden tot 15 augustus 2020. Meer info vind je hier.

Uitbreiding win-winlening

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt de win-winlening aangepast, zodat ze aantrekkelijker wordt voor de kredietgever: 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.
 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000, het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Bij een faillissement zal de ontlener in plaats van 30% nu, 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet. Meer info.

Corona compensatiepremie

Deze nieuwe premie van 3000 euro richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Er zijn max. 5 premies per onderneming mogelijk, als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. Deze premie kan vanaf 4 mei aangevraagd worden. Meer info.

Corona hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinder­ premie in het leven geroepen. Ze bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Deadline voor de aanvraag is 19 mei 2020. Meer info hinderpremie.

Aanvullend op het forfaitair bedrag van 4000 euro wordt vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen per bijkomende reguliere sluitingsdag automatisch 160 euro uitbetaald. Een bijkomende aanvraag is dus niet nodig. De Vlaamse overheid start op 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies. Op het einde volgt dan afrekening maar de eerste dagpremies van € 160 worden al vanaf volgende week betaald. Ter herinnering: de Corona-hinderpremie is belastingvrij.

Flexibiliteit overheidsopdrachten ondergeschikte besturen

De Vlaamse regering keurde op 10 april een Omzendbrief Overheidsopdrachten voor ondergeschikte besturen goed. Deputaties, colleges van burgemeester en schepenen, districtscolleges, politiecolleges en Autonome Gemeente- en Provinciebedrijven wordt gevraagd:

 • De schuldvorderingen of facturen sneller te verifiëren en te betalen zodra het volledige goedkeuringsproces (inhoudelijk, budgettair en boekhoudkundig) van de factuur is doorlopen;
 • Gebruik te maken van de mogelijkheid om te werken met 'betalingen in mindering', waarbij het deel van de opdracht dat is uitgevoerd en aanvaard, al kan worden gefactureerd en bestaande contracten hiertoe in die zin aan te passen via een bijakte;
 • Artikel 67 van het koninklijk besluit Uitvoering bepaalt dat de opdrachtdocumenten kunnen voorzien in de toekenning van voorschotten aan de opdrachtnemer voor opdrachten die in verhouding tot de prijs ervan grote voorafgaande investeringen vergen. De Vlaamse Regering roept de ondergeschikte besturen op hiervan gebruik te maken;
 • Er kan bij kleinere projecten ook nagegaan worden door de ondergeschikte besturen om een vrijstelling van borgtocht (normaal 5% van het opdrachtbedrag) aan de opdrachtnemer toe te kennen;
 • Bij inbreuken waarvan gedetailleerd kan worden aangetoond dat de tekortkomingen te wijten zijn aan de coronamaatregelen, zullen de instanties van de Vlaamse overheid geen proces-verbaal opstellen en geen straffen toepassen. Als er wel een proces-verbaal is opgesteld en als uit de verweermiddelen van de opdrachtnemer blijkt dat de inbreuk te wijten is aan en verantwoord wordt in het kader van overmacht door de coronamaatregelen, wordt er evenmin een straf toegepast. Hetzelfde geldt bij vertragingsboetes.
COVID-19-waarborg

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven  1,5 miljoen euro) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Deze waarborg is aanvullend op de federale waarborgregelingen, waarop eerst beroep gedaan moet worden. Meer info COVID-19-waarborg.

Uitbreiding waarborgregeling

Waarborgregeling voor banken waardoor zij ook bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden kunnen waarborgen bij PMV/z. Wie beroep wil doen op deze maatregel, moet contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij, die beslist of uw financiering beroep kan doen op deze waarborgregeling. Meer info waarborgregeling.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw dossierbehandelaar.

Automatische opschorting terugbetaling leningen PMV/z

Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een geïndividualiseerde aanpak. Meer info opschorting terugbetaling leningen.
 

Achtergestelde leningen voor KMO’s en starters

De Vlaamse regering voorziet 250 miljoen euro om via PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet toe te kennen. Deze maatregel is enkel voor KMOs, met een klemtoon op start-up en scale-up bedrijven. Bovendien moeten de KMO’s gezonde bedrijven zijn dien die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is. Meer info achtergestelde leningen.

Vlaamse belastingmaatregelen
 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
 • Vier maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting.
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erf- en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.
 • Meer info belastingmaatregelen.
KMO-Groeisubsidie

Uitbreiding van de scope. Ook het verkennen van alternatieve aanvoerroutes noodzakelijk door het coronavirus kunnen aanzien worden als kantelpunt. Hiervoor kan de onderneming subsidie krijgen voor het inkopen van kennis onder de vorm van extern advies of een strategische aanwerving. Meer info KMO-Groeisubsidie.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. Meer info aanmoedigingspremie.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis. Concreet gaat het om de Vlaamse Ondersteuningspremie voor Zelfstandigen (VOP) (meer info), de Aanwervingsincentive voor Langdurig Werkzoekenden (meer info), de Transitiepremie naar Ondernemerschap en een verlenging van de Arbeidskaart voor economische migranten (meer info).

Sociale economie

Opschorting van de externe doorstroomtrajecten voor de doelgroep­werknemers van collectieve maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomie­onder­nemingen en van de regel voor de ‘90% invulling voor het contingent van 2020 en de bijhorende herverdeling in 2021. Daarnaast worden de inschakelingstrajecten voor de doel­groep­­werknemers van lokale diensteneconomieondernemingen verlengd. Geen automatische inhouding voorschotten lokale diensteneconomie en collectief maatwerk voor bedrijven die financieel of economische hinder ondervinden van de Coronapandemie. Meer info sociale economie.

Vlaio

Meer flexibiliteit en versnelde goedkeuring en uitbetaling innovatiesubsidies: Vlaio werkt een nieuwe verkorte procedure uit voor de evaluatie van ontwikkelingsprojecten met steunaanvraag van minder dan 250.000 euro. Deze projecten zouden nu in 4 à 6 weken tijd kunnen worden beslist. De uitbetaling van de eerste schijf zal versneld worden. Meer info KMO-Groeisubsidie.

Invullen plotse personeelstekorten in essentiële sectoren

De VDAB heeft een platform aangemaakt, waar bv. mensen in tijdelijke werkloosheid zich kunnen aanmelden voor een job in die sectoren waar nu extra personeel nodig is. Meer info aanwervingen.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.